Privacyverklaring

Inwerkingtreding: 04-05-2020

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Solutions Development Projects N.V. (hierna “SDP”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

De beveiliging van uw persoonsgegevens zijn een grote prioriteit voor SDP N.V. Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Met “u” en “uw” verwijzen we in deze verklaring naar de websitebezoeker. Wij raden u aan deze privacyverklaring volledig te lezen om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent.

Als u vragen of zorgen heeft over het gebruik door ons van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in sectie 9.

 

1.    Wie zijn we?

 

SDP N.V. is leverancier van software, hardware en diensten. Met de ondersteuning van verwante vennootschappen biedt SDP N.V.  software producten en diensten aan in verschillende sectoren en zorgt voor het beheer, het initiëren, het hosten en actualiseren van de software en het behandelen van daarmee gerelateerde vragen en problemen.

In dit kader en eveneens om u een hoogwaardige dienstverlening te garanderen, verzamelen en verwerken we persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt conform de decretale en nationale wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679) van toepassing vanaf 25/05/2018 (hierna de ‘AVG’). Deze verwerking is uitgeschreven in onze Privacyverklaring die u hieronder kan raadplegen.

De Privacyverklaring geldt voor al onze eigen websites, apps en andere diensten en faciliteiten die SDP N.V.  en verbonden bedrijven aanbieden. Daarnaast regelt deze verklaring ook het gebruik van cookies op de website.

SDP N.V. is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring van websites van derden en bronnen. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.

 

2.    Rollen voor de bescherming van persoonsgegevens

 

Voor het ontwikkelen van onze software, het onderhouden van onze eigen website en het verlenen van daarmee verwante diensten zoals call center, verkoop van goederen via eigen webshop, enz.  wordt SDP N.V. volgens de AVG beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke, wat betekent dat SDP N.V. verantwoordelijk wordt gesteld voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in: de bescherming van de gegevens, de duurtijd dat de gegevens worden opgeslagen, het juist gebruik van de gegevens etc.

Voor het configureren en actualiseren van de door u aangekochte software en beheren van uw website wordt SDP N.V. als verwerker gezien. SDP N.V. zal de ter beschikking gestelde persoonsgegevens verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke (de Klant).

Als verwerker en verwerkingsverantwoordelijke, maakt SDP N.V. gebruik van diverse beveiligings-technologieën en -procedures om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo worden uw persoonsgegevens bewaard op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht. Ook is het voorzien dat er enkel geselecteerde mensen toegang hebben tot bepaalde data beperkt tot die personen die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie.

 

3.    Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 

3.1 Gegevens die u aan ons meedeelt

 

Door https://www.sdp.be te gebruiken verklaart u 16 jaar of ouder te zijn. Ouders of voogden die in de veronderstelling zijn dat SDP N.V. persoonlijke informatie heeft verkregen van een kind jonger dan 16 jaar, verzoeken wij vriendelijk ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

 

Contactformulier

De gegevens, die u ons bezorgt via een contactformulier op onze websites, geeft u ons om uw vraag omtrent informatie, prijs, of andere vragen te kunnen behandelen. AVG beschouwt deze gegevens als identificatiegegevens en ze zijn niet gevoelig.

Verzamelde persoonsgegevens:

Bedrijfsnaam, login naam, e-mail, adres, telefoon, voornaam en familienaam.

 

Registratie

De gegevens, die u ons bezorgt om een product te zoeken of een bestelling te kunnen plaatsen via een van onze webshops, geeft u ons om die bestelling te kunnen afhandelen. AVG beschouwt deze gegevens als identificatie gegevens en ze zijn niet gevoelig.

Verzamelde persoonsgegevens:

Bedrijfsnaam, login naam, e-mail, adres, functie, telefoon, voornaam en familienaam

 

E-mail of fax met vragen of probleemmeldingen

U stuurt ons via een rechtstreekse e-mail of fax een vraag of een melding van een probleem.

Verzamelde persoonsgegevens:

Faxnummer of telefoonnummer, e-mailadres en andere persoonsgegevens die in uw bericht staan.

 

Telefonische contacten

Indien u ons via telefoon een vraag stelt dan zullen we uw gegevens opslaan in onze bestanden met het doel uw vraag te kunnen beantwoorden.

Verzamelde persoonsgegevens:

Naam en familienaam, telefoon, e-mail, adres.

 

Beurzen

Indien u ons bezoekt op een beurs en u laat uw persoonsgegevens achter in de vorm van een businesskaartje, een afspraak of een notitie in ons gastenboek, dan slaan we deze gegevens ook op onze bestanden.

 

3.2 Gegevens die wij verzamelen

 

De gegevens die wij zelf verzamelen zijn voornamelijk verbonden aan uw dienstverlenings-overeenkomst en dienen bijgevolg om onze diensten goed te kunnen uitvoeren.

Als u nog geen klant bent bij ons maar u heeft wel al contact met ons opgenomen, dan verzamelen wij uw gegevens om een dossier op te maken.

Bij het bezoeken van onze websites verzamelen wij gegevens die uw gebruikservaring van de website in kaart brengen. Hiervoor verwijzen wij naar onze "Cookieverklaring".

 

3.3 Gegevens die wij ontvangen van derden

 

Om onze dienstverlening te optimaliseren en te vervolledigen maken wij gebruik van publieke registers en bronnen die toegankelijk zijn voor iedereen.

Ook maken wij gebruik van kredietwaardigheidskantoren en kredietinstanties voor de betaalservices en betalingsopvolgingen zoals een incassobureau.

Voor het invullen van vacatures, werken wij samen met HR-bedrijven.

 

4.    Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 

4.1 Klantenbeheer

 

Wanneer u een bestelling plaatst, advies of ondersteuning vraagt, of op een andere manier een overeenkomst afsluit met SDP N.V., worden enkel de gegevens verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

4.2 Service verbetering

 

We kunnen gebruik maken van algemene gebruiksinformatie om verbeterpunten in onze dienstverlening te identificeren. Dit gebeurt onder meer aan de hand van uw feedback over onze diensten, gegevens die we bekomen tijdens onze contacten met u (bv. schriftelijk of telefonisch), vragen van u aan onze klantendienst.

Ook als u de website van SDP N.V. bezoekt, plaatst deze ‘cookies’ op de harde schijf van uw toestel, dit om uw bezoek te optimaliseren en om onze website performant te maken.

In de cookieverklaring van SDP N.V. vindt u gedetailleerde informatie over deze cookies, de automatische verwerking van gegevens en uw rechten in dat verband.

 

4.3 Direct marketing en prospectie

 

SDP N.V.  kan persoonsgegevens van klanten, bezoekers van de website of personen die op een andere manier met ons in contact komen gebruiken voor direct marketing en prospectie. De persoonsgegevens van prospecten verwerken we enkel na uitdrukkelijke toestemming. We verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk om het contract en dus om de dienstverlening van SDP N.V. te kunnen waarborgen. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van SDP N.V. om te ondernemen.

 

4.4 Personeelsuitbreiding

 

Wij verwerken ook gegevens van kandidaten sollicitanten. Deze gegevens verwerken we zodat we met de kandidaat contact kunnen opnemen en op basis van het curriculum, al dan niet aangevuld met interviews, de kandidaat als werknemer in dienst kunnen nemen.

Wanneer we beslissen om de kandidaat niet onmiddellijk in dienst te nemen, vragen we toestemming om de gegevens in onze reservedatabank te mogen bewaren.

 

5.    Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

 

SDP N.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om het doel te realiseren waarvoor ze werden verzameld.

SDP N.V.  bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt voor klantenbeheer gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

SDP N.V. bewaart persoonsgegevens verworven door bezoek aan de website voor maximum 3 jaar.  Persoonsgegevens gebruikt voor prospectie, het verzenden van marketingmateriaal en gepersonaliseerde reclame, worden 5 jaar bewaard.

SDP N.V. bewaart persoonsgegevens verworven tijdens rekruteringsprocessen maximaal voor 5 jaar enkel als u toestemming heeft gegeven om in onze databanken als wervingsreserve behouden te worden.

U heeft te allen tijde recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking via gdpr@sdp.be, mits een procedure van identificatie.  Na deze controle worden uw voorkeuren en/of gegevens die buiten de wettelijke bewaartermijnen vallen, verwijderd en/of wordt u gewist uit al de communicatiekanalen.

 

6.    Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

 

SDP N.V. geeft enkel persoonsgegevens door aan verwerkers die we inschakelen om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Indien dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening en om vooropgestelde doeleinden te realiseren, kunnen we uw persoonsgegevens ook delen met andere vennootschappen van SDP N.V.. We garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van deze persoonsgegevens.

SDP N.V. deelt uw persoonsgegevens met de overheid indien dat noodzakelijk is om aan een bepaalde wet te voldoen.

SDP N.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

 

7.    Wat zijn uw rechten?

 

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens en kunt deze laten wijzigen als de gegevens onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen indien mogelijk, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens. Het blijft echter mogelijk dat niet alle gegevens verwijderd (moeten/kunnen) worden, met name de gegevens die gebruikt (kunnen) worden om bijvoorbeeld juridische stappen te ondernemen.

U heeft ook het recht zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Bovendien heeft u recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te ontvangen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u:

  • zelf de instellingen van uw klantenaccount aanpassen; en/of
  • contact met ons opnemen via de contactgegevens in sectie 9

     

8.    Uitzonderingen

 

Uw recht om geïnformeerd te worden geldt niet wanneer u reeds over deze informatie beschikt (of redelijkerwijze kan beschikken), en wanneer het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering, het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Uw recht om uw gegevens aan te passen en/of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens of wanneer de gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting.

 

9.    Informatiepunt

 

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen;  of om vragen te stellen die verband houden met uw persoonsgegevens en de verwerking hiervan; of om een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via:

Adres maatschappelijke zetel: Vijfstraten 18, 9100 Sint-Niklaas, België

Telefoon: 03 777 73 03. Bereikbaarheid kantoren: maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: gdpr@sdp.be, t.a.v. de Functionaris voor gegevensbescherming

BTW- nummer: BE 0437.776.044

Contactformulier: u kan ons ook een bericht sturen via het contactformulier.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; +32 (0)2 274 48 00 -  contact@apd-gba.be).

Indien u een gegevenslek wil melden verwijzen we u graag door naar volgend telefoonnummer: + 32  (0) 3 201 52 35.

 

Cookieverklaring

 

Deze cookie verklaring legt uit wat cookies zijn, hoe en welke cookies we gebruiken en hoe u ze kan controleren.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw apparaat (computer, mobiel, tablet) worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden online gebruikt om bijvoorbeeld websites te laten werken of om een verbeterde functionaliteit mogelijk te maken. Daarnaast kunnen ze ook dienen om rapporteringsinformatie te verstrekken.

Cookies die de website-eigenaar of serviceprovider (in dit geval SDP N.V.) plaatst, worden "first-party cookies" genoemd. Cookies die andere partijen dan de website-eigenaar plaatsen, worden "third-party cookies" genoemd. Cookies van derden maken het mogelijk functionaliteiten van derden te leveren op of via de website die u gebruikt (zoals reclame, interactieve content en analyses). Daarnaast kunnen derde partijen aan de hand van deze “third-party cookies” uw computer herkennen bij een bezoek aan hun website of aan andere websites die hun cookies gebruiken. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

 

Waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken first-party en third-party cookies om verschillende redenen.

Sommige cookies zijn om technische redenen nodig om onze SDP websites te laten functioneren of om geregistreerde gebruikers toegang te geven tot beveiligde delen van onze website. Deze noemen we strikt noodzakelijke cookies.

Andere cookies stellen ons in staat om de prestaties van de website te optimaliseren, om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om door onze website te navigeren of om de ervaring op de website te personaliseren aan de hand van de gebruikers hun interesses. Deze cookies noemen we functionele cookies.

Tot slot dienen analytische en advertentie cookies via onze SDP-sites voor het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van onze website en het functioneren ervan, zodat we deze kunnen monitoren en verbeteren.

 

Cookies gebruikt door SDP-websites

 

Essentiële cookies

Deze cookies zijn vrijgesteld van toestemming of strikt noodzakelijk voor de werking van de websites van SDP. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals pagina-navigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken. U kan ze niet weigeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de werking van onze SDP-websites.

 

Functionele cookies

Deze cookies dienen om de prestaties en functionaliteiten van onze SDP websites te verbeteren. Het zijn cookies die informatie over uw keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. Ze onthouden op onze website uw taalkeuze. Hoewel deze cookies belangrijk zijn, zijn ze niet noodzakelijk voor het gebruik van de SDP-websites. Zonder deze cookies kan het echter wel gebeuren dat bepaalde functies niet meer beschikbaar zijn.

 

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie om beter te begrijpen hoe onze websites gebruikt worden en om de inhoud van de websites aan te passen aan het surfgedrag van de bezoekers. Deze cookies worden niet door ons maar door websites van derden, zoals Facebook of Google Analytics, geplaatst.

Deze cookies worden in geen geval gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Om dit te garanderen activeerden we IP-anonimisering. Uw gegevens worden ook niet gedeeld met andere diensten van Google.

 

Advertentie (targeting) cookies

Deze cookies gebruikt Google om reclame en analyses gebaseerd op uw surfgedrag mogelijk te maken. Meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, leest u in de privacyverklaring van Google (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl). Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

  

Hoe cookies beheren

 

Website cookie-instellingen: via een balk onderaan informeren we u over de cookies die geplaatst worden bij het bezoeken van de website. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. Indien u de website van SDP N.V. bezoekt, gaat u akkoord met onze privacy- en cookieverklaring.

 

Browserbesturingselementen: U kunt uw webbrowserinstellingen wijzigen om cookies te accepteren of te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen mogelijks niet worden weergegeven of dat u bepaalde applicaties niet kan gebruiken. Aangezien de manier waarop u cookies via uw webbrowser kunt weigeren, verschilt van browser tot browser, dient u het helpmenu van uw browser te raadplegen voor meer informatie.

Link Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Link Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Link Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

Link Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

Link Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

 

Uitschakelen van Interest Based Advertising: De meeste advertentienetwerken bieden u een manier om u af te melden voor Interest Based Advertising. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.aboutads.info/choices/ of http://www.youronlinechoices.com.

 

Mobiele cookies: U kunt het gebruik van cookies op mobiele apparaten beheren door naar de instellingen in uw Apple of Android mobiele apparaat te gaan en de meest recente gepubliceerde instructies op te volgen.

 

DNT: Sommige internetbrowsers - zoals Internet Explorer, Firefox en Safari - kunnen "DNT (Do Not Track)"-signalen versturen. Aangezien er nog geen uniforme standaarden zijn voor "DNT"-signalen, interpreteren of reageren onze SDP-websites momenteel niet op deze signalen. SDP neemt privacy zeer serieus waardoor we de ontwikkelingen rond DNT-browsertechnologie en implementatie van een standaard zeker blijven volgen. Meer informatie over "DNT" vindt u op https://allaboutdnt.com/.

 

Updates cookie statement

SDP N.V.  behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan de privacy- en cookieverklaring. Dit kan gebeuren bij wijzigingen in de door ons gebruikte cookies weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Bezoek deze cookieverklaring daarom regelmatig om op de hoogte te blijven van ons cookiegebruik.

De datum onderaan deze cookieverklaring geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

 

Meer informatie

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen;  of om vragen te stellen die verband houden met uw persoonsgegevens; of om een klacht in te dienen, kunt u contact nemen door een e-mail te schrijven naar: gdpr@sdp.be, t.a.v. de Functionaris voor gegevensbescherming.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; +32 (0)2 274 48 00 -  contact@apd-gba.be).

 

Geüpdatet: 01-04-2021